Storulykke: Naboinformasjon fra JEEkornes AS avd Ikornnes

Ekornes tar arbeidet med sikkerhet svært alvorlig, både med tanke på egne ansatte og de som bor og ferdes i våre omgivelser. Vi ønsker å drive bedriften på en slik måte at vi ikke legger begrensninger på annen aktivitet eller skader naturen i våre omgivelser. Vi bestreber oss på at samfunnet skal ha tillit til oss, og vi ønsker å ha et godt forhold til våre naboer. Bedriftens ledelse ønsker å vise åpenhet i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Formålet med denne informasjonsfolderen er å gjøre våre naboer kjent med vår virksomhet sett fra et sikkerhetsperspektiv.

Informasjonen omfatter:
– Farlige stoffer
– Situasjoner som kan representere en fare ved en uforutsett hendelse.
– Beredskap
– Varsling og opptreden
 
OM EKORNES J.E. Ekornes AS
J.E.Ekornes AS er et selskap i Ekornes-konsernet og består av tre fabrikkanlegg i Sykkylven; avdeling Ikornnes, avdeling Aure og avdeling Tynes. Fabrikken på Ikornnes er produksjonsmessig delt inn i fire hovedområder: stålbearbeiding, trebearbeiding, skumproduksjon og kundeordrestyrt produksjon (hudstansing, søm, trekking/montasje). Fabrikken driver møbleproduksjon og har også egne avdelinger for planlegging, vedlikehold og forsendelse/ ekspedisjon.

Miljø

Produksjon av møbler på  Ikornnes medfører at vi må håndtere store mengder råvarer og biprodukter der noe av dette  kan føre til forurensning.
Det kan forekomme akutte hendelser som er forurensende, som for eksempel brann og kjemikalieutslipp. Bedriften har beredskap for så langt som mulig å unngå dette, og for å håndtere uønskede hendelser på miljøsiden. Bedriften har ingen konsesjonsbelagte utslipp.
Arbeidet med å redusere alle former for utslipp og støy er en kontinuerlig prosess. Bedriften har i de senere år innhentet store miljøgevinster ved at skumplastproduksjonen er kommet over i nytt anlegg. Bedriften har redusert bruken av organiske løsemidler ved å gå over til ”vannbasert” beis og lakk til overflatebehandling av treverk.

Storulykkeforskriften
J. E. Ekornes AS, Ikornnes omfattes av:
«Forskrift av 1juli 2005 om å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (Storulykke-forskriften)». Forskriften gjelder for enhver landbasert virksomhet hvor det håndteres giftige eller på andre måter farlige kjemikalier i slike mengder at det overstiger grensene som er fastsatt i forskriften.

Ekornes har utarbeidet en sikkerhetsrapport for virksomheten i henhold til forskriftens §9, denne er sendt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Lensmannen i Sykkylven og Sykkylven kommune. (kommunen har brukt rapporten i sin ROS analyse. Rapport som er sendt Sykkylven kommune er tilgjengelig for gjennomsyn for offentligheten. Ekornes omfattes av denne forskriften på grunn av lagringskapasiteten for isocyanat (Toluendiisocyanat (TDI) CAS 26471-62-5.)
 
Fare for storulykke
Det er gjort systematiske sikkerhetsvurderinger og det utføres jevnlige risikoanalyser ved bedriften. Hensikten med analysene er å kartlegge farer for igjen å  kunne gjennomføre tiltak for å avverge hendelser, eller redusere konsekvensene av eventuelle hendelser. Analysene som er gjort viser at risikoen for at en storulykke vil ramme folk i nabolaget, er svært liten.
 
Varsling om storulykker
På tross av høy sikkerhetsstandard ved Ekornes kan det oppstå uhell og ulykker. Bedriften plikter å treffe egnede tiltak på eget område. Hovedoppgavene til industrivernet ved Ekornes er blant annet å iverksette tiltak for å redusere og stoppe utviklingen av en hendelse. Ekornes har oppdaterte beredskaps- og varslingsplaner, alarmer går til døgnkontinuerlig vakt (vaktmester / brannvakt / Industrivernmanskap). Disse varsler videre til politiet, brannvern, myndigheter osv. alt etter hendelse og omfang. En overordnet beredskapsplan er utarbeidet. Ved uhell, unormale hendelser og ulykker som kan påvirke befolkningen, vil det bli gitt varsel fra politiet. I tilfelle en hendelse/ulykke bør allmennheten straks etterkomme instrukser, råd og henstillinger som gis fra politi og redningstjenestene. 
 
Samarbeid med andre varslings- og redningsetater
Bedriften har et godt samarbeid både med Sykkylven brannvern, politiet og andre offentlige redningsetater. For at bedriftens industrivern og de offentlige redningsetatene skal fungere godt sammen blir det gjennomført trening og øvelser.
 
Slik opptrer du ved en alarmsituasjon:

Generelt
Forhold deg til de meldinger som blir gitt av politiet eller redningsledelse gjennom media eller ved direkte informasjon. I en krisesituasjon kan telefonnettet bli overbelastet.

Ved opphold utendørs
Kom deg ut av området, eller til nærmeste hus og bli der (lukk dører og vinduer).Observer vindretningen – gass og røyk sprer seg med vinden. Beveg deg på tvers av vindretningen dersom du er i gass eller røykfylte områder, da dette er korteste vei ut av fareområdet. (sikkerhetssoner ref. bilde s.4)

Ved opphold innendørs
Lukk dører, vinduer og ventiler – slå av vifter/ ventilasjonsanlegg med inntak av frisk luft Pust gjennom et fuktet tøystykke dersom gass eller røyk merkes.
 
Ytterligere informasjon For mer informasjon ta gjerne kontakt med J. E. Ekornes AS, Ikornnes på telefon 70 25 52 00 ved  leder for industrivern og sikring. Informasjon om tilsyn med virksomheten etter Storulykkeforskriften kan innhentes fra direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Beredskap
Beredskapen ved Ekornes omfatter organisering og handlinger under alvorlige uventede hendelser: brann, eksplosjon, personulykker, terror, trusler og akutte utslipp. J. E. Ekornes AS er en bedrift i beredskapsklasse 2.  Beredskapsklassene settes i forhold til risikonivået for bedriftens bransje, prosess, lager, bygninger og beliggenhet i forhold til lokale forhold. Bedriften har eget industrivern som til enhver tid er i beredskap, og som trer i funksjon ved behov. Industrivernet består av: Industrivernleder, 2 nestledere, redningsstab, brannvern, forsterket førstehjelp, teknisk tjeneste, ordens- og sikringstjeneste, og kjemikalievern. Industrivernet har tilgjengelig nødvendig utstyr.
 
Bedriften har produsert form- og blokkstøpt skumplast i over 40 år uten ulykker der det har vært behov for å varsle personer utenfor fabrikkområdet. Likevel arbeides det kontinuerlig med forbedringstiltak innenfor helse, miljø, sikkerhet og beredskap.Krav til en helkontinuerlig beredskapsstyrke oppfylles, og består av en innsatsgruppe med nødvendige antall operativt personell. Mannskapene har spesial- kompetanse for å kunne håndtere ulykker og hendelser som kan oppstå på bedriften.

Bedriften har beredskapsvakt (vaktmester) og en akuttelefonen hvor man kan få kontakt med personell utover vanlig dagtid. (70 25 52 44).  Sykkylven kommune har mottatt sikkerhetsrapport fra Ekornes til utarbeidelse av kommunal beredskapsplan.
Industrivernet er klare til å rykke ut på kort varsel.

Sikkerhet

Ekornes har fokus på sikkerhet og arbeidet omkring dette. Systematisk vedlikehold og ulykkesforebyggende arbeid skal hindre at det oppstår ulykker eller uønskede hendelser. Sikkerheten tas  alvorlig med tanke på ansatte, omgivelsene rundt bedriften og de store materielle verdiene i området.

Bildet viser:
Lagertanker for kjemikalier er sikret mot utslipp.

Prosess- og lageranlegg

Prosess- og lageranlegg for farlige stoffer er utstyrt med varsling- og reguleringssystemer som vil gi beskjed om unormale tilstander, og sørge for at disse ikke får utvikle seg til farlige situasjoner.  Det er også montert skum- og sprinkleranlegg (slokkeanlegg) som automatisk trer i funksjon ved behov. Tanker med farlige kjemikalier er plassert i egne rom med  oppsamlingskar rundt som skal forhindre at kjemikalier skal påvirke ytre miljø dersom det skulle oppstå lekkasje. Alarmer går døgnkontinuerlig til Ekornes sin vaktmester og til industrivernet.

Bildet viser:
Styrings og overvåkningssystem gjør håndtering av kjemikalier sikrere
Blide viser sikkerhetssonen ved en eventuell storulykke: Rød sirkel med radius 500m. 
Mulige storulykkesenarioer og konsekvenser
De hendelsene/senarioer  som er mest kritisk med tanke på en storulykke utfra risikovurderingene er :

A)Lekkasje ved lossing TDI (Toluendiisocyanat)
B) Brann i tankbil
C) Brann i hele eller store deler av skumplastfabrikken.

Hendelser A,B eller C  kan avgi så store mengder giftige gasser at det kan være skadelig for folk som oppholder seg innenfor sikkerhetssonen. Evakuering av personer i sikkerhetssonen kan i værste fall bli en konsekvens. Se i kapitel Isocyanat-Helsefare for mer opplysninger om helsefare. Det er svært liten sannsynlighet for at disse hendelsene vil inntreffe utfra de forebyggende tiltak bedriften har gjort, se kapitel sikkerhet. 
 
En beskrivelse av isocyanat, som brukes i forbindelse med produksjon av skumplast (Polyuretan/PUR).
Polyuretan (PUR) er et av de vanligste og mest allsidige plastmaterialene. Vi omgås og er i berøring med PUR daglig både i arbeid og i fritiden. PUR finnes i utallige produkter, fra maling, lakk, skosåler, bildeler, møbler, tekstiler, fugeskum og byggisolasjon. Ekornes bruker Toluendiisocyanat (TDI) CAS 26471-62-5 i produksjonen av skumplast.

Felles for alle PUR-produkter er at det inngår ulike kjemiske stoffer i fremstillingsprosessen, hvorav enkelte kan ha helse-, miljø- og sikkerhetsmessige egenskaper som krever spesielle tiltak i visse faser av produktenes livsløp. Isocyanat inngår som et nødvendig råstoff i all PUR-produksjon. Hos J. E. Ekornes AS brukes isocyanat (TDI) til produksjon av skumplast.
 

 Isocyanat - Helsefare
 Meget giftig ved innånding. Irriterer øynene, luftveiene og huden. Kan gi allergi ved innåndning og hudkontakt. Hos hyperreaktive eller hypersensitive personer, kan selv små konsentrasjoner føre til bronkitt (astmatiske tegn og symptomer). Problemer med luftveiene kan oppstå flere timer etter eksponering.

Tegn og symptomer 
Tegn og symptomer på øyeirritasjon kan omfatte en brennende følelse, rødhet, opphovning og/eller uklart syn. Tegn og symptomer på hudirritasjon kan omfatte en brennende følelse, rødhet, opphovning og/eller blemmer. Tegn og symptomer på hudsensibilisering (allergisk hudreaksjon) kan omfatte kløe og/eller utslett. Tegn og symptomer på irritasjon i åndedrettsystemet omfatter en forbigående brennende følelse i nese og hals, hosting og/eller vanskeligheter med å puste. Tegn og symptomer på sensibilisering av åndedrettssystemet er astmaliknende, og kan omfatte pustevansker, nysing, hvesing og/eller kollaps pga manglende evne til å puste.
 
Eksponering
Eksponering kan forekomme ved kontakt med isocyanat eller polyuretan som ikke er ferdig herdet, og derfor inneholder reaktive isocyantgrupper
Eksponering  kan også skje ved oppvarming og termisk nedbryting av polyuretan. Polyuretan spaltes og frigir isocyanater. (Isocyanater kan frigjøres ved oppvarming av polyuretan til over 150-170 grader C. (ved f.eks.brann)) Eksponering kan også skje ved produksjon av skumplast. 

Førstehjelp
Innånding:
Hvis den skadede er alvorlig eksponert, må han snarest flyttes ut i frisk luft. Gi oksygen eller kunstig åndedrett etter behov. Søk øyeblikkelig legehjelp.
 
Øynene:
Skyll snarest øyne med mye rent lavtrykksvann i minst 15 minutter, og løft øvre og nedre øyelokk flere ganger. Hvis smerte eller irritasjon vedvarer, søk medisinsk tilsyn med en gang.